• Lỗi Tiến trình ký hồ sơ cứ chạy mãi sau đó báo lỗi >> hướng dẫn
  • [Lỗi KBHXH] – Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD)) >> hướng dẫn
  • [Lỗi KBHXH] – Could not load file or assembly TSDUtilC, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null or one of its dependencies. The system cannot find the file specified >> hướng dẫn
  • [Lỗi KBHXH] – Xuất file hoặc ký file bị lỗi >> hướng dẫn
  • [Lỗi KBHXH] – Kết nối internet và thử lại >> hướng dẫn
  • [Lỗi KBHXH] – L0005 Quy trình 103 không có mã phiếu giao nhận PHGNHS-103 >> hướng dẫn
  • [Lỗi KBHXH] – [l0009] sai mã phiếu giao nhận >> hướng dẫn