logo-new

Hóa Đơn Điện Tử Theo TT78  Vin-HoaDon 

Tài khoản Demo hệ thống hóa đơn điện tử Vininvoice

Link đăng nhập: https://vininvoice.vn/

Tên đăng nhập: 0314326622

Mật khẩu:  12345678

Bộ phận hỗ trợ: 19002117

 

Bảng Giá VIN-INVOICE

Số Lượng Hóa Đơn 300  HĐ 500   HĐ 1.000 HĐ   2.000  HĐ 3.000  HĐ  5.000   HĐ  10.000  HĐ  20.000   HĐ
Thành Tiền 460.000 600.000 900.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000 5.500.000 10.500.000