vin-bhxh

 

Xem thông tin và nghiệp vụ phần mềm VIN-BHXH tại đây

 

 

Bảng Giá Phần Mềm VIN-BHXH

Thời hạn 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Mã gói

VIN-BHXH

1Y-20

VIN-BHXH

1Y-100

VIN-BHXH

1Y-T100

VIN-BHXH

2Y-20

VIN-BHXH

2Y-100

VIN-BHXH

2Y-T100

VIN-BHXH

3Y-20

VIN-BHXH

3Y-100

VIN-BHXH

3Y-T100

Giá dịch vụ 300.000 450.000 950.000 500.000 700.000 1.900.000 700.000 1.000.000 2.400.000
Số lao động 0-20 21-100 Trên 100 0-20 21-100 Trên 100 0-20 21-100 Trên 100

 

Nghiệp Vụ Phần Mềm Gồm: